Już dwie osoby mają uprawnienia radiowe do obsługi stacji naziemnej (14-08-2021)

Stacja naziemna jest zestawem obrotowych anten, radia i innych urządzeń potrzebnym do komunikacji z satelitą. Wymagania prawne ITU (International Telecommunication Union) zobowiązują nas do posiadania minimum 3 osób posiadających uprawnienia radiooperatora do obsługi stacji naziemnej. W Polsce trzeba zdać egzaminy UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej) aby otrzymać takie pozwolenia.

Dwóm osobom z naszego grona udało się w te wakacje zapisać na egzaminy w Warszawie i zdać za pierwszym podejściem. Oczekujemy teraz na kolejne osoby z naszego zespołu komunikacyjnego.

Do naszych celów potrzebne są uprawnienia radioamatorskie umożliwiające nadawanie z mocą do 500W w pasmach amatorskich 70cm i 2m.

Sesja podzielona jest na 2 części. Na początek krótki egzamin pisemny, a następnie druga część – praktyczna – ze znajomości zasad i kultury nawiązywania łączności radiowej oraz znajomości kodu Q i alfabetu NATO.

Efektem całego procesu jest zezwolenie na obsługę urządzeń radiowych wydawane na okres 10 lat oraz indywidualny znak wywoławczy.

Tak więc do grona ponad 4 tysięcy krótkofalowców w Polsce dołączyły ostatnio 2 osoby związane z naszym projektem i jest to: SP5LEO oraz SP5WJB

Pozdrowienia 73!


From now on two people are authorized to operate the ground station (14-08-2021)

The ground station has a set of rotating antennas, a radio, and other equipment needed for communication with the satellite. Legal requirements ITU (International Telecommunication Union) obligate us to obtain a minimum of three people with radio operator qualifications for servicing the ground station.

In Poland, you need to pass the UKE (Office of Electronic Communications) exams in order to receive such a permit.

Two people from our group managed to sign up for this exam in Warsaw this summer and managed to pass it. We are now waiting for more people from our communication team.

We need an amateur radio license that allows transmitting with power up to 500W in the 70cm and 2m amateur bands.

The session is divided into 2 parts. At the beginning, a short written exam, and then the second part – practical – in the knowledge of the principles and culture of establishing radio communication and knowledge of the Q code and the NATO alphabet.

The result of the process is a permit for operating the radio equipment issued for a period of 10 years and an individual call sign.

The group of over 4,000 hams in Poland has recently been joined by 2 people associated with our project: SP5LEO and SP5WJB

Greetings 73!

Leave a Reply